Zmiana w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów

Zmiana w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów

Ponieważ w 2022 r. zachodzą przesłanki waloryzacji, o których mowa w art. 52 ust. 5 i 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił w 2022 r. na podstawie art. 52 ust. 7 ww. ustawy wysokość wskaźnika waloryzacji oraz maksymalną wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego po waloryzacji (obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji (M.P. z 2022 r. poz. 613), to opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego może zostać zwaloryzowana w 2022 r. Zgodnie z ust. 2 obwieszczenia maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, po waloryzacji, wynosi 1,14 zł i taką kwotę przyjęto w uchwale. Dodatkowo w uchwale dokonano korekty zapisu w §1 zmienianej uchwały, który określa wymiar godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. 5 godzin dziennie, w godzinach od 8:00 do 13:00. Zmiana dotyczy usunięcia zapisu o sztywnych godzinach realizacji bezpłatnych świadczeń.

Zapisy tej uchwały wchodzą w życie 1 listopada 2022 r.

https://przedszkolebalin.jaw.pl/start/wp-content/uploads/2022/11/akt.pdf

Skip to content