Rekrutacja na rok 2023/2024

Rekrutacja na rok 2023/2024

NABÓR DO PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO  IM. ŚW. FRANCISZKA – PATRONA EKOLOGÓW W BALINIE

na rok szkolny 2023/2024

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 mają obowiązek złożyć deklarację o kontynuowaniu, jeżeli dziecko pozostaje kolejny rok w przedszkolu. Deklaracje wydają wychowawcy. Wypełnioną oddajemy do 17.02.2023 r. (niezłożenie deklaracji w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH 

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHRZANÓW

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wnioski o przyjęcie do przedszkoli samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można składać w dniach od 20 lutego 2023 r. od godz. 15.00 do 10 marca 2023 r. do godz. 15.00

Elektroniczny system rekrutacyjny będzie uruchomiony od godz. 15.00 – 20 lutego 2023 r. 

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 1. Rekrutacja na rok szkolnych 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacyjnego SOHIS.
 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz Uchwałą Nr LII/548/2023/2023 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 stycznia 2023 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
 3. Rodzice mają prawo wybrania 3 przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
 4. Dziecko w wieku 6 lat (tj. urodzone w 2017 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci starsze odroczone od realizacji obowiązku szkolnego również objęte są obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
 5. Rekrutacja dotyczy w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Chrzanów.

Wnioski można składać do następujących placówek:

 1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Śląska 74 b
 2. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Dworska 2
 3. Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5
 4. Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Kościuszki 27
 5. Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Grzybowa 7
 6. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Kościuszki 10
 7. Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Brzezina 14
 8. Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Władysława Sikorskiego 6
 9. Przedszkole Samorządowe Nr 11 z Oddziałem Specjalnym w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów,
  ul. Fabryczna 25
 10. Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie, 32-500 Chrzanów, ul. Komisji Edukacji Narodowej 7
 11. Przedszkole Samorządowe w Płazie, 32-552 Płaza, ul. Wiosny Ludów 16A
 12. oddziały przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Pogorska 8c
 13. oddział przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie, 32-500 Chrzanów, ul. Jaworznicka 139
 14. oddziały przedszkolne – Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach,
  32-500 Chrzanów, ul. Stanisława Przybyszewskiego 6

I. Terminarz rekrutacji

L.p.Rodzaj czynnościTerminw postępowaniu rekrutacyjnymTerminw postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 20 lutego 2023 r.do 10 marca 2023 r.od 29 maja 2023 r.do 2 czerwca 2023 r.
2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe1od 13 marca 2023 r.do 31 marca 2023 r.od 5 czerwca 2023 r.do 19 czerwca 2023 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych3 kwietnia 2023 r.20 czerwca 2023 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica / prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowejod 3 kwietnia 2023 r.do 7 kwietnia 2023 r.od 20 czerwca 2023 r.do 26 czerwca 2023 r. 
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych12 kwietnia 2023 r.27 czerwca 2023 r.

II. Zasady rekrutacji

 1. Dzieci zapisywane do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy

Zapisując dziecko do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie. Logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/chrzanow należy założyć konto dla dziecka, podając swój adres e-mail. Rodzice wypełniają elektronicznie tylko jeden Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w którym istnieje możliwość wskazania jeszcze dwóch kolejnych placówek drugiego i trzeciego wyboru. Możliwość wprowadzenia elektronicznie kolejnych Wniosków jest automatycznie zablokowana.

Wydrukowany Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć tylko w placówce pierwszego wyboru. Niezłożenie Wniosku w wersji papierowej w terminie do 10 marca 2023 r. w placówce pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci oświadczenia trwa od 3 kwietnia 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r. Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranej placówki w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Uwaga:
Dzieci urodzone po 31.12.2020 r. nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od
1 września 2023 r. (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.), jeżeli w wybranym przez rodziców przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej będzie nadal wolne miejsce. 

 1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2017 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub kontynuować wychowanie przedszkolne, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego -decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 1. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Chrzanów

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Chrzanów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów w sytuacji, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, wybrane przez rodziców przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.

 1. Dzieci zmieniające miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego

Dziecko zmieniające przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W związku z tym rodzice / prawni opiekunowie powinni wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złożyć go w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru (należy postępować zgodnie z zapisami: części II. Zasady rekrutacji 1. Dzieci zapisywane do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy).

III. Kryteria rekrutacji

 1. Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności), określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
L.p.Kryterium ustawowe*Dokument potwierdzający spełnienie kryterium ustawowego** 
1.Wielodzietność rodziny kandydataOświadczenie o wielodzietności kandydata (troje i więcej dzieci)
2.Niepełnosprawność kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
3.Niepełnosprawność rodziców kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
4.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
5.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie***Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
6.Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

* kryteria mają jednakową wartość – każde po 100 punktów
** stosowne dokumenty (poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego) należy wraz z wnioskiem złożyć 

w placówce pierwszego wyboru 

*** samotne wychowywanie –za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, a także 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną (która żadnego dziecka nie wychowuje z jego rodzicem)

2. Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, tj. w dalszej kolejności, o ile placówka po analizie złożonych wniosków i weryfikacji kryteriów ustawowych, nadal dysponuje wolnymi miejscami – określone Uchwałą Nr LII/548/2023 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 stycznia 2023 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów

L.p.Kryterium dodatkowe Dokument potwierdzający spełnienie kryterium z uchwałyLiczba punktów
1.Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym **oraz Kandydat z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnegoDecyzja dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego ***90
2.Rodzice/opiekunowie prawni Kandydata:
– wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub
– otrzymują dochody na podstawie umowy cywilnoprawnej lub
– prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą lub
– pobierają naukę w systemie dziennym
Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie (w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej) lub zaświadczenie potwierdzające naukę w systemie dziennym ***30
3.Rodzeństwo Kandydata kontynuuje:
-edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
– edukację szkolną w tej samej szkole 
Oświadczenie *20
4.Rodzice/opiekunowie prawni Kandydata zgłaszają dwoje lub więcej dzieci w rekrutacji do jednego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowejOświadczenie *20
5.Jeden z rodziców/opiekunów prawnych Kandydata:
– wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub
– otrzymuje dochody na podstawie umowy cywilnoprawnej lub
– prowadzi działalność gospodarczą lub rolniczą lub
– pobiera naukę w systemie dziennym
Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie (w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej) lub zaświadczenie potwierdzające naukę w systemie dziennym ***10
6.Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny Orzeczenie (lub kopia) sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub zaświadczenie / informacja z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta ***5

* stosowne oświadczenia zostaną wygenerowane w systemie w trakcie wypełniania wniosku

** kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej / szkolnej

*** stosowne dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem  w placówce pierwszego wyboru 

UWAGA:

– punkty sumują się

– przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych do wniosku lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Chrzanowa o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO)

 1. Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest przedszkole/ szkoła wskazane/ wskazana we wniosku.
 3. Dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronach internetowych Administratorów. 
 4. Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku, dokumentach potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz uznane za istotne przez rodzica/ opiekuna prawnego dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych i kształcenia specjalnego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
 5. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku może być uprawniony podmiot obsługi informatycznej działający elektroniczny system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku, dokumentach potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz uznanych za istotne przez rodzica/ opiekuna prawnego danych o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka mogą być organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 
 6. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego) pomiędzy przedszkolami/ szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc. 
 7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku.
 8. Rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania oraz żądanie ograniczenia przetwarzania.
 9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola/ szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 
 10. Rodzicom/ opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych na potrzeby procesu rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 11. Podanie danych, o których mowa we wniosku jest odpowiednio warunkiem: ubiegania się o przyjęcie do przedszkola/ szkoły; skorzystania z preferencji wynikających z kryteriów rekrutacyjnych; zapewnienia odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo-wychowawczych i kształcenia specjalnego.

Dyrektor Przedszkola

Jolanta Głowacz

Zarządzenie Nr ORG.0050.33.2023 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

https://bip.malopolska.pl/umchrzanow,a,2226341,zarzadzenie-nr-org0050332023-burmistrza-miasta-chrzanowa-z-dnia-25-stycznia-2023-roku-w-sprawie-usta.html

Uchwała nr LII/548/2023 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24.01.2023 r.

https://przedszkolebalin.jaw.pl/start/wp-content/uploads/2023/02/nowe-kryteria-II-etapu-rekrut..pdf

Dokumenty do pobrania:

https://przedszkolebalin.jaw.pl/start/wp-content/uploads/2023/02/Deklar.-o-konty.wych-przedszk.-w-PSB-2.doc

https://przedszkolebalin.jaw.pl/start/wp-content/uploads/2023/02/ZASADY-REKRUTACJI-DO-SAMORZADOWYCH-PRZEDSZKOLI-I-ODDZIALOW-PRZEDSZKOLNYCH-W-SZKOLACH-PODSTAWOWYCH.docx

Skip to content