ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA „JEŻYKI”

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA „JEŻYKI”

       

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń w grupie ,,Jeżyków”

I  WITAMY NOWY ROK

II ZWIERZĘTA ZIMĄ

III KOCHAM BABCIĘ I DZIADKA

IV KAŻDY LUBI KARNAWAŁ

Kształtowanie zainteresowania czytaniem, wspieranie podejmowania prób czytania. Doskonalenie sprawności ruchowej. Wspieranie rozwoju motoryki małej. Rozwijanie percepcji słuchowej, umiejętności matematycznych w zakresie rozwiązywania zadań z treścią. Zapoznanie z graficznym zapisem głosek. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 6. Uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych doskonalenie umiejętności reakcji na sygnały dźwiękowe oraz koordynacji ruchowej i refleksu. – stwarzanie okazji do posługiwania się nazwami dni tygodnia z zachowaniem właściwej kolejności. Kształtowanie koncentracji uwagi, pamięci mechanicznej, logicznego myślenia . zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania serpentyny                         doskonalenie umiejętności cięcia nożycami- przestrzeganie wspólnie przyjętych norm i zasad. Poruszanie się prawą stroną chodnika „para za parą”. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się i konstruowania dłuższych wypowiedzi na dany temat. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu i posługiwaniu się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi. Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjno-plastycznych. Utrwalanie nazw figur geometrycznych. Rozwijanie umiejętności mierzenia odległości. Doskonalenie sprawności motorycznej dłoni. Rozwijanie ogólnej sprawności ciała. Kształtowanie rozumienia stosunków przestrzennych i pojęć prawa – lewa strona, kształtowanie spostrzegawczości. Uwrażliwienie na rytmy składające się z długich i krótkich wartości rytmicznych. – zwrócenie uwagi na formy grzecznościowe oraz przestrzeganie przyjętych zasad. Wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności za wykonanie zadania wzmacnianie więzi rodzinnych. Wdrażanie do słuchania rodziców, zwrócenie uwagi na to, iż nie  należy rozmawiać z nieznajomymi, podawać swego adresu zamieszkania-nawiązywanie bliższych kontaktów  z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta  -kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków -wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości. Zwrócenie uwagi na prawidłowy tor oddechowy podczas ćwiczeń oddechowych. obserwacja zimowego krajobrazu, określanie cech zimowej pogody utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt leśnych, które nie zapadają w sen zimowy, – kształcenie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce po charakterystycznych cechach wyglądu zewnętrznego – umożliwienie dzieciom ekspresji, spostrzeżeń i przeżyć w różnych formach działalności z zastosowaniem przedmiotów codziennego użytku i materiału przyrodniczego -zachęcanie do częstych spacerów zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania zegara, jego budową i przeznaczeniem -odczytywanie godzin na zegarze ze wskazaniem południa  i północy. Zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi  – zachęcenie  do dekorowania sali wytworami swojej pracy, dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń. -zachęcanie do uczestniczenia w zabawach, tańcach i proponowanych konkursach karnawałowych

-integracja wszystkich przedszkolaków

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych szczególnie zwierzętami i opieką nad nimi  – zachęcenie do dokarmiania ptaków oraz innych zwierząt w okresie zimy, zachęcenie do niesienia pomocy zwierzętom i pełnienia właściwej opieki nad nimi-zachęcanie do wyszukiwania i obserwacji niektórych gatunków ptaków- rozróżnianie i nazywanie niektórych pokarmów dla ptaków

Wydarzenia:

-Wyjazd na spektakl teatralny „Baśnie Andersena”

-Dzień Babci i Dziadka

-Bal Karnawałowy

Opracowanie: Gabriela Dubiel

Skip to content