ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA „JEŻYKI”

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA „JEŻYKI”

       

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec w grupie ,,Jeżyków”

I  W MARCU JAK W GARNCU

 II DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU

III NADCHODZI WIOSNA

IV W GOSPODARSTWIE

 Zapoznanie ze znaczeniem wody dla ludzi zwierząt i roślin, kształtowanie nawyku oszczędzania wody (zakręcamy kran). Zapoznanie dzieci ze zwyczajami ludowymi związanymi z wiosną (pożegnanie zimy i powitanie wiosny, marzanna). Poznanie oznak wiosny – budzenie się zwierząt z zimowego snu, przylatujące ptaki, chronione kwiaty, zmiany pogodowe, określanie zjawisk atmosferycznych. Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów społecznych. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych metodami W. Sherborne, K. Wlaźnik, a także według własnego pomysłu, zabawy integrujące, zabawy ruchowe i ruchowo-muzyczne, zabawy wg Klanzy, zabawy kołowe. Prowokowanie do stawiania pytań, poszukiwania odpowiedzi. Kształtowanie odpowiednich postaw w związku z poznawanym otoczeniem społecznym. Twórcze zdobywanie wiedzy, eksperymentowanie i doświadczanie. Korzystanie ze znanych dzieciom technik plastycznych: malowanie, wycinanie, lepienie, wydzieranie. Ćwiczenia słuchowe- rozpoznawanie głosek w nagłosie oraz wygłosie, dzielenie wyrazów na sylaby. Ćwiczenia grafomotoryczne z zakresu kreślenia śladów litero podobnych. Uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych. Kształtowanie rozumienia stosunków przestrzennych i pojęć prawa – lewa strona, kształtowanie spostrzegawczości. Dziecko : Podaje rozwiązanie zagadki na podstawie treści. Wymienia oznaki wiosny. Wyjaśnia znaczenie przysłowia W marcu jak w garncu; zna zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia. Samodzielnie prowadzi kalendarz pogody. Nazywa i wskazuje na obrazku niektóre ptaki przylatujące wiosną. Posługuje się nazwami pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Wyjaśnia wieloznaczność pojęcia cebula.. Wymienia, co potrzebne jest roślinie do wzrostu: woda, słońce, gleba, powietrze, Aktywnie uczestniczy w hodowli roślin, podejmując działania pielęgnacyjne np. podlewanie. Wykonuje prace porządkowe w ogródku przedszkolnym. Nazywa i wskazuje części rośliny. Posługuje się pojęciami dotyczącymi określania wysokości. Nazywa i wskazuje na obrazku niektóre kwiaty kwitnące w okresie przedwiośnia i wczesnej wiosny. Posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 7 z uwzględnieniem kierunku liczenia. Dokonuje pomiaru długości przy pomocy dowolnej miarki (sznurek, tasiemka, patyk). Rozumie konieczność zdrowego odżywiania dla prawidłowego rozwoju. Wykonuje prace (składanie elementów i przyklejanie) wg instrukcji, z zachowaniem kolejności etapów. Odgrywa scenki rodzajowe z użyciem pacynek.. Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku na wsi. Nazywa i wskazuje zwierzęta z zagrody wiejskiej oraz ich dzieci.

Program Przedszkolak Małym Ekologiem                                                                                           

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych , zwrócenie uwagi na zmieniająca się przyrodę wraz z nowa pora roku, zapoznanie z wybranymi gatunkami kwiatów wiosennych, zakładanie ogródka wiosennego w sali. Uroczyste obchody Pierwszego Dnia Wiosny- tradycje regionalne. Spotkanie z folklorem krakowskim- zapoznanie z strojem ludowym oraz tradycjami regionu związanymi z świętami Wielkanocnymi.

Opracowanie: Gabriela Dubiel

Skip to content