1 2 3 4

Rozmiar tekstu

A- A A+

Zmiana kontrastu

 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO  IM. ŚW. FRANCISZKA-

PATRONA EKOLOGÓW W BALINIE

 na rok szkolny 2021/2022
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 mają obowiązek złożyć deklarację o kontynuowaniu, jeżeli dziecko pozostaje kolejny rok w przedszkolu. Deklaracje wydają wychowawcy. Wypełnioną oddajemy w terminach:

22-26.02.2021 r. (niezłożenie deklaracji w w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).


Wnioski wraz z załącznikami  dla nowych dzieci prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej przy bramce do przedszkola w terminach:

1-26.03.2021 r.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola składają następujące dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do przedszkola

- klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

- oświadczenia do wniosku

 

Proszę zapoznać się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji :

 


1/ Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych/  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy Chrzanów na rok szkolny 2021/2022.


2/ Zarządzenie Burmistrza Miasta Chrzanowa ORG. 0050.36.2021 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.


3/ Zarządzenie Burmistrza Miasta Chrzanowa ORG. 0050.34.2021 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Chrzanów i wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Chrzanów na rok szkolny 2021/2022.

 

4/ Uchwała  nr XXXVIII/394/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.

 

Dyrektor Przedszkola

Jolanta Głowacz

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja o kontynuacji.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola.

Wzory oświadczeń do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Klauzula informacyjna - jedna kopia podpisana przez rodziców załączona do wniosku.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola dla dzieci przyjętych.

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

do PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH /

 i ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

GMINY CHRZANÓW na rok szkolny 2021/2022

 

Zasady wynikające z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 910 ze zm.)

 

1.   Do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku art. 31 ust. 1 i 3 ustawy-Prawo oświatowe.

2.    Dzieci, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat - art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

3.   Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny -2021/2022 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego - w roku 2021, DEKLARACJE przyjmowane są od 22 do 26 lutego (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej).

4.    Do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Chrzanów.

5.    Dzieci przyjmuje się do przedszkola  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

6.    Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

7.    Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców dziecka.

8.   Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składa się w przedszkolu/szkole podstawowej w terminie określonym w Zarządzeniu Nr ORG.0050.34.2021 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 27 stycznia 2021 roku, tj. w dniach od 1 marca do 26 marca 2021 r.

9.     Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym - art. 156 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

10.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr XXXVIII/394/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

- oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,

- oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

- oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

11.    Dokumenty, o których mowa w pkt 10 ppkt 2,3,4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art.76a Kodeksu postępowania administracyjnego, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

12.  Oświadczenia, o których mowa w pkt 10 ppkt 1, 5, 6, 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”- art. 150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe.

13.    Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.

14.    Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są  pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość - art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

L.p.

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

Punkty

1.

wielodzietność rodziny kandydata 

1 punkt

2.

niepełnosprawność kandydata 

1 punkt

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

1 punkt

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

1 punkt

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

1 punkt

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

1 punkt

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą 

  1 punkt

 

15.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

16.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli / oddziałów  przedszkolnychsą brane pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/394/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrzanów

 

L.p.

Kryteria

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

20 pkt

-

2.

oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

6 pkt

oświadczenie  o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym

3.

rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu

4 pkt

oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka

4.

jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym

3 pkt

oświadczenie  o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym

5.

przedszkole jest zlokalizowane najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

2 pkt

-

6.

dzienny czas pobytu dziecka wynosi co najmniej 8 godzin dziennie 

1 pkt

oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

                                                                                                

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów

 

L.p.

Kryteria

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

20 pkt

-

2.

oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

6 pkt

oświadczenie  o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym

3.

rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

4 pkt

oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

4.

jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym

3 pkt

oświadczenie o miejscu pracy/ prowadzenia działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

5.

dziecko mieszka w obwodzie szkoły

2 pkt

oświadczenie o miejscu zamieszkania  dziecka 

6.

dzienny czas pobytu dziecka wynosi co najmniej 8 godzin dziennie 

1 pkt

oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

Komisja rekrutacyjna

 

17.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.- art.157 ust.1 ustawy – Prawo oświatow

18.  Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej - art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

19.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. -art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

20.   Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

   1)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów,

   2)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych,

   3)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

21.  Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.

 

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego, nie oznacza przyjęcia go do przedszkola / oddziału przedszkolnego.

Po zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia do wybranego przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola 

 

22.   Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - art. 158 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe

23.   Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości  i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej -art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe.

 

Postępowanie w trybie odwoławczym

 

24.  Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

25.  Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym. 

26.   Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

27.   Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. - art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe

28.   Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

W przypadku zgłoszenia się do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego większej liczby dzieci, którym Gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego (tj. od 3-6 lat), niż miejsc w danym przedszkolu, dyrektor przedszkola/szkoły informuje Burmistrza o nieprzyjęciu dziecka. Burmistrz pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole, które mogą przyjąć dziecko.  Wskazanie innego przedszkola następuje nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego.

 

Rekrutacja uzupełniająca

29.  Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu / w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz przyjęciu dzieci, których Burmistrz skierował do danej placówki, są nadal wolne miejsca. – art.161 ust.1 Prawo oświatowe.

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w terminie określonym w Zarządzeniu Nr ORG.005.35.2021 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 27 stycznia 2021 roku.

30.   Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

31.  Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Chrzanów mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dotyczącego dzieci zamieszkałych w gminie, dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Chrzanów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Chrzanów.

32.   Postanowienia końcowe 

O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów

L.p.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Składania wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 od 2 marca 2020 r.

do 27 marca 2020 r.

 

od 1 czerwca 2020 r.

do 5 czerwca 2020 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 1.

od 30 marca 2020 r.

do 14 kwietnia 2020 r.

 

od 8 czerwca 2020 r.

do 15 czerwca 2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15 kwietnia 2020 r.

 

16 czerwca 2020 r.

 

4. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 15 kwietnia 2020 r.

do 20 kwietnia 2020 r.

 

od 16 czerwca 2020 r.

do 19 czerwca 2020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 22 kwietnia 2020 r.

 

23 czerwca 2020 r.

 

1Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żadać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta CHrzanowa o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Copyright © 2021 Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.