1 2 3 4

Rekrutacja na dyżur wakacyjny

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM IM. ŚW. FRANCISZKA-PATRONA EKOLOGÓW W BALINIE


Szanowni Rodzice


Informuję, że w dniach od 29.06.2020r. do 17.07.2020r. Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka-patrona ekologów będzie pełniło dyżur wakacyjny.
Rekrutacja do Przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy Chrzanów.


Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny należy składać w terminie od 01.06.2020r. do 15.06.2020r. do godz. 12:00, do skrzynki znajdującej się przy bramce do przedszkola.

 


PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY WYMAGA ZŁOŻENIA PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW:


1/ dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im. św. Franciszka-patrona ekologów w Balinie w roku szkolnym 2019/2020:
a. Zgłoszenie dziecka na dyżur- /druk nr 1/.
b. Oświadczenia druk nr 2/ wymagane w okresie staniu epidemii/.
c. Oświadczenie druk nr 3 / wymagane w okresie staniu epidemii/.


2/ dla dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Chrzanów:
a. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny /druk nr 4/.
b. Oświadczenia druk nr 2/ wymagane w okresie staniu epidemii/.
c. Oświadczenie druk nr 3 / wymagane w okresie staniu epidemii/.


Druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej przedszkola https://przedszkolebalin.jaw.pl/


W przypadku odwołania stanu epidemicznego liczba miejsc w przedszkolu wynosi 70. Kolejność przyjęcia dzieci do przedszkola na dyżur wakacyjny zostanie dokonana na podstawie daty wpływu wniosków, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


W przypadku obowiązywania stanu epidemicznego liczba miejsc w przedszkolu zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego wynosi 24. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Kolejność przyjęcia dzieci zostanie dokonana na podstawie sumy uzyskanej liczby punktów za spełnienie ustalonych poniżej kryteriów.


Ze względu na ograniczania wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące maksymalnej liczby dzieci w grupie, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko i opiekuna wynoszącej 4 m2, do ustalenia kolejności przyjęć wprowadza się następujące kryteria:
1. KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA
1) oboje rodzice pracują-wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem pozostającym w domu (kryterium stosuje się również do pracującego rodzica, samotnie wychowującego dziecko)- 10 punktów;
2) przynajmniej jeden z rodziców wykonuje pracę:
a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 punktów;
b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 punktów;
c) w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 punktów.


2. KRYTERIA DODATKOWE
1) dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności – 2 punkty;
2) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym) – 2 punkty;
3) dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo– 2 punkty;
4) dziecko wychowywane jest przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców– 2 punkty;
5) dziecko objęte jest pieczą zastępczą – 2 punkty.


Do przedszkola na dyżur wakacyjny nie może zostać przyjęte dziecko z domu, w którym jest osoba objęta kwarantanną bądź izolacją z powodu COVID-19. Nie będzie również przyjęte dziecko, które w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą chorą na COVID -19 jak również dziecko, które przejawia symptomy chorobowe.
O ostatecznej decyzji przyjęcia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 19.06.2020r.(piątek) drogą mailową lub telefonicznie.


W czasie pracy przedszkola w czasie obowiązywania stanu epidemicznego będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sal zabaw zostaną usunięte dywany i wszystkie niemożliwe do dezynfekcji sprzęty, ilość zabawek dostępnych dla dzieci będzie znacznie ograniczona, dzieci nie mogą przynosić żadnych swoich przedmiotów do przedszkola ani nie mogą wynosić wykonanych rysunków i prac) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu (dzieci będą odbierane/oddawane rodzicom przy drzwiach wejściowych do przedszkola). Na terenie szatni będzie mogło przebywać tylko 1 dziecko. Przy wejściu do przedszkola każde dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. Przy temperaturze od 37 0C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola (w zakładce Informacje - procedury). Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania.

Szanowni Rodzice, podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii podczas dyżuru wakacyjnego, musicie uwzględnić, że podczas przebywania na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka korona wirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Z poważaniem

Jolanta Głowacz

Dyrektor Przedszkola

Copyright © 2021 Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.